Universitetskajen

Skanskas arbete med Linnéuniversitetet

26 april

Fokus Damm

avatar

Anna Lindberg

Lämna en kommentar

Hej,

Som ni vet är årets tema Hälsa och välbefinnande och våra skyddsombud har speciellt fokus på damm denna vecka.

Problemet med damm är just att det oftast är så små partiklar att det inte syns, därför är det extra viktigt att vi använder oss utav den skyddsutrustning som finns till förfogande. Oftast märks inte skadorna förrän långt senare i livet.

Man delar upp damm i två olika typer:

  1. Inhalerbart damm som är den mängd partiklar i luften man andas in genom näsa och mun
  2. Respirabelt damm, som är den mängd damm man andas in som faktiskt når längst ner i luftvägarna, till lungblåsorna. Detta damm ser man inte med blotta ögat och det ger stora hälsoproblem efter ett antal år i branschen.

Den nya föreskriften om sten- och kvartsdamm (AFS 2015:2) ställer krav på riskbedömning vid hantering av kvartsdamm samt åtgärder för att förebygga dammet. Om detta saknas samt om inte medicinska kontroller genomförs regelbundet kan en sanktionsavgift om 150.000 kr föreläggas. Mall för riskbedömning samt checklistor och stödmaterial finns i VSAA, se……

Bild1

Exempelbild på damm vid en rivning av ett annat projekt.

Hälsoeffekter av damm

Akuta effekter       (kortsiktiga)

−Irritationer i slemhinnor, näsa, svalg och ögon

−Hudirritation av fibrer

Kroniska effekter (långsiktiga)

−Lungsjukdomar, olika beroende av vilken typ av damm man utsätts för ex. kol, astma

−Kvartsdamm kan ge ”stendammslunga” (silikos)

Om ni i projektet har några frågor kring detta får ni gärna vända er till våra skyddsombud.
Peter och Kjell på Skanska.

Ta hand om er!

Johanna/Anna